Versie 1.0

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Droplink en haar klanten.

Indien een specifieke Module van toepassing is, prevaleert deze boven de Algemene Module. Voor zover het algemeen deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke Modules, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn aan het einde van de Module Algemeen te vinden en zijn van toepassing op alle Modules.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 2. Acceptatietest: is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde de koppeling te activeren.
 3. Dienst: software, (web)applicatie, programmatuur (zoals in de offerte/Overeenkomst omschreven).
 4. Downtime: de tijdsperiode waarin een Dienst die via internet of een ander ICT-netwerk zoveel mogelijk continu wordt geleverd – zoals hosting – is onderbroken of opgeschort.
 5. Droplink is onderdeel van Shop Service Desk gevestigd te Porto, Portugal en ingeschreven in het NIF register van Financas de Portugal onder registratienummer 286581795.
 6. Gebrek: het niet voldoen aan de Specificaties.
 7. Gebruiker: de (eind)gebruiker die de door Droplink ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Dienst/Project gebruikt.
 8. Hersteltijd: De tijd, door Droplink gemeten en geregistreerd, tussen het verstrijken van de Reactietijd en het gereed melden van de Storing door Droplink aan Opdrachtgever (dan wel het tijdstip dat Droplink redelijkerwijs geprobeerd heeft dit te melden).
 9. Kritieke storing: een kritieke storing in de Dienst die het functioneren van Dienst ernstig belemmert, zoals maar niet beperkt tot de onmogelijkheid om af te rekenen in de webwinkel. De storing dient aantoonbaar en reproduceerbaar te zijn.
 10. Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest die verband houden met het Project, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
 11. Niet kritieke storing: storingen die het functioneren van de Dienst beperken, zoals maar niet beperkt tot afgenomen performance of gebruikersgemak, terwijl de Dienst nog wel functioneert. De storing dient aantoonbaar en reproduceerbaar te zijn.
 12. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Droplink een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Droplink daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
 13. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Droplink en Opdrachtgever krachtens welke Droplink het Project zal opleveren.
 14. Partijen: Droplink en Opdrachtgever.
 15. Project: de werkzaamheden die Droplink  ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals omschreven in de Overeenkomst, waaronder het opleveren van de Dienst/koppelin.
 16. Reactietijd: De tijd tussen het melden van een Storing en het eerste contact of poging tot contact door Droplink met Opdrachtgever.
 17. Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
 18. Service Level Agreement, SLA: Overeenkomst tussen Droplink en Opdrachtgever waarbij zo concreet en meetbaar mogelijke normen aan de te leveren Diensten worden verbonden.
 19. Specificaties: Specificaties betekenen de objectief bepaalbare functionele en technische beschrijving van het Project.
 20. Uptime: de tijdsperiode waarin een Dienst die via internet of een ander ICT-netwerk zoveel mogelijk continu wordt geleverd – zoals hosting – niet is onderbroken of opgeschort.
 21. Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens.

Module A. Algemeen

Artikel A.1. Contract, aanbod en aanvaarding

 1. Een Offerte opgesteld door Droplink is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na datering door Droplink, tenzij anders aangegeven in de offerte. Door Droplink uitgebrachte offertes kunnen te allen tijde worden ingetrokken, doch na ontvangst van aanvaarding slechts binnen 48 uur.
 2. Opdrachtgever dient de offerte bij voorkeur Schriftelijk te aanvaarden, maar indien Opdrachtgever op een andere wijze dan Schriftelijk met de offerte instemt of die indruk wekt, dan mag de offerte door Droplink als aanvaard worden beschouwd.
 3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Droplink alleen bindend indien en voor zover deze door Droplink uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard. Door Opdrachtgever aangeleverde informatie dient uitsluitend ter informatie voor Droplink. Tenzij expliciet overeengekomen, maakt de informatie geen onderdeel uit van de Specificaties.
 4. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief de kosten van extensies en andere koppelingen of materialen die bij derden ingekocht worden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige en juiste aanlevering van extensies, koppelingen of materialen en de licenties die daarbij horen.
 5. Onverminderd de bevoegdheid van Droplink tot intrekken van de offerte overeenkomstig artikel 1 lid 1 kan de Overeenkomst na aanvaarding slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 6. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
  1. de Overeenkomst;
  2. de Service Level Agreement;
  3. de eventuele bijlagen, met uitzondering van brochures;
  4. deze Algemene Voorwaarden;
  5. eventuele aanvullende voorwaarden.

Artikel A.2. Uitvoering van het Project/aansluiting & Informatieverstrekking

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Droplink zo spoedig mogelijk het Project/aansluiting uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. Droplink spant zich in om het Project naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Opdrachtgever is gehouden om een tijdige en juiste uitvoering van het Project mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Droplink aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het Project, tijdig aan Droplink worden verstrekt. De noodzakelijke inzet van Opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. De opdrachtgever dient de juiste hosting te verzorgen om de uitvoering van het project mogelijk te maken.

Artikel A.3. Duur, beëindiging en ontbinding

 1. De samenwerking tussen Droplink en klant wordt beëindigt bij eindigen van contract
 2. Door Droplink opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij Schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking.
 3. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Droplink het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Droplink op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.
 4. Droplink is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, per brief, per fax of per e-mail en zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden of op te schorten, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt;
  • na het sluiten van de Overeenkomst Droplink ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Droplink kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan voldoen;
  • Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraag of aangifte tot faillietverklaring doet;
  • Het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd;
  • De activiteiten van Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd;
  • Op enig vermogensdeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
  • Omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Droplink kan worden gevergd.
 5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Droplink op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Droplink de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
 6. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Droplink gerechtigd tot vergoeding van de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel A.4 Prijzen

 1. Prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 2. Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever opgegeven gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Droplink het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 3. Alle in de offerte van Droplink genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

Artikel A.5 Betalingsvoorwaarden

 1. Droplink zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever. Indien het Project in fasen wordt geleverd, is Droplink gerechtigd per geleverde fase, maandelijks of op basis van jaarcontract (dit naar oordeel van Droplink). De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders bepaald in de Overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag een contractuele rente van 2% per maand en €15,- administratiekosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Droplink
 3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 4. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 5. In bovenstaande gevallen heeft Droplink voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel A6. Zekerheidsstelling

 1. Droplink is steeds gerechtigd, alvorens het Project/aansluiting te beginnen of daarmee door te gaan, te verlangen dat Opdrachtgever voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen.
 2. Indien de verlangde zekerheid niet of onvoldoende wordt verstrekt, heeft Droplink het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en het reeds nagekomen terug te nemen, onverminderd de aan Droplink toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden, geleverde Projecten en/of gemaakte kosten.

Artikel A7. Meerwerk

 1. Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Droplink redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de werkzaamheden die Droplinkop grond van deze Overeenkomst dient te verrichten worden veranderd, verzwaard c.q. is er sprake van meerwerk. Indien Droplink van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken aan Opdrachtgever en vragen om goedkeuring.
 2. Opdrachtgever zal steeds binnen vijf (5) werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk. De werkzaamheden die in het kader van geaccepteerd meerwerk zullen worden verricht zullen Schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden geaccordeerd. Voor eventuele uitloop van de in de offerte genoemde levertermijnen vanwege meerwerk is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk.
 3. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het door Droplink te verrichten meerwerk, voor zover partijen geen andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.

Artikel A8. Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Droplink voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste verkoop, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 2. Buiten de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen rust op Droplink geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Droplink.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Droplink voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een Gebrek in het Project/Dienst welke door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en welke mede bestond uit door Droplink geleverde zaken, Materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, Materialen of resultaten. Opdrachtgever vrijwaart Droplink tevens tegen aanspraken betreffende het niet-naleven van licenties door Opdrachtgever en/of derden (waaronder Gebruikers) die onder Opdrachtgevers verantwoordelijkheid vallen.
 4. Droplink kan voor uitvoering van de Overeenkomst gebruik maken van producten of Diensten van derden. Aansprakelijkheid van Droplink voor tekortkomingen in producten en Diensten van derden, waaronder ook software, (web)applicaties en programmatuur, is uitgesloten.

Artikel A9. Storingen en overmacht

 1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij Schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in kennis stelt.
 2. Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie Droplinkbij de verlening van de Diensten afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan Droplink heeft voorgeschreven, (d) het niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden (door ziekte of anderszins) en (e) overheidsmaatregelen.
 3. In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.
 4. Indien een overmachtsituatie dertig (30) dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel A10. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van het Project ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Droplink of diens licentiegevers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur, Diensten of andere Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
 4. Het is Droplink toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Materialen. Indien Droplink door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van Droplink.
 6. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreukmakende handeling en 25.000 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling betalen aan Droplink, onverminderd het recht van Droplink om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat Droplink Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.

Artikel A.11. Bescherming persoonsgegevens

 1. Droplink verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het succesvol doorgeven van orders. Droplink fungeert hier als de schakel tussen opdrachtgever en leverancier.
 2. Persoonsgegevens welke door Droplink verwerkt worden zullen aangeleverd worden met toestemming van de opdrachtgever.
 3. Persoonsgegevens zullen niet aan derden verstrekt worden en worden uitsluitend gecommuniceerd aan vooraf beschreven partijen ten behoeve van het succesvol afronden van de opdracht/order.
 4. Droplink gebruikt ontvangen persoonsgegevens niet voor eigen marketing doeleinden en of communicatie.
 5. Alle persoonsgegevens welke opgeslagen worden dragen bij tot het succesvol afronden van de opdracht. (lees ook Privacy policy Droplink)
 6. In het geval van het doorgeven van een order worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen: Naam, telefoonnummer, e-mail en adres. Deze persoonsgegevens worden bewaard en gecommuniceerd aan vooraf beschreven partijen ten bate van het succesvol afronden van de opdracht. (afleveren van de order)
 7. Persoonsgegevens als naam, telefoonnummer, e-mail en adres worden naar 3 maanden permanent verwijderd uit het Droplink systeem.
 8. Op aanvraag is het mogelijk om persoonsgegevens te verwijderen uit ons systeem. Gebruik hiervoor het formulier: Verwijderen persoonsgegevens
 9. In het geval dat persoonsgegevens gelekt zijn vanuit het Droplink systeem. Zal Droplink hier melding van maken bij de getroffen partijen.

Artikel A.12. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. Droplink behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en alle Modules daaruit te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Droplink of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel A.13.  Slotbepalingen Module Algemeen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Groningen.
 3. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Informatie en mededelingen op de website van Droplink zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
 5. De door Droplink ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek (waaronder logfiles), behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 6. Teneinde haar dienstverlening te promoten is Droplink gerechtigd aan derden te tonen welke Projecten zij aan Opdrachtgever levert, tenzij de redelijke belangen van Opdrachtgever zulks onaanvaardbaar maken of Schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Droplink heeft te allen tijde het recht derden te betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 8. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij.

Module B. Ontwikkeling op maat

Deze Module is van toepassing op maatwerk geleverd door Droplink aan Opdrachtgever, bijvoorbeeld het aanpassen van functionaliteiten van de koppeling of het toevoegen van extra modules.

Artikel B.1. Oplevering & aanvaarding

 1. Droplink spant zich in de Materialen overeenkomstig de Specificaties ter acceptatie aan Opdrachtgever op te leveren.
 2. Oplevering geschiedt door middel van een Release. Een Release is een verzameling van taken die, na grondig testen door partijen, en na acceptatie door Opdrachtgever, online wordt gezet.
 3. Wanneer de Materialen aan Opdrachtgever ter acceptatie zijn opgeleverd, zal Opdrachtgever deze op eigen kosten en onder eigen verantwoordelijkheid gedurende de acceptatieperiode van één week onderwerpen aan een Acceptatietest. Door acceptatie verleent Opdrachtgever decharge aan Droplink ten aanzien van al haar verplichtingen met betrekking tot de Resultaten.
 4. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 2 genoemde periode de Materialen (geheel of gedeeltelijk) afkeurt, worden deze geacht te zijn geaccepteerd en opgeleverd.
 5. Opdrachtgever wordt verondersteld de Materialen tevens te hebben geaccepteerd, indien Opdrachtgever tot ingebruikname van de Materialen is overgegaan dan wel wanneer Opdrachtgever niet uiterlijk binnen tien dagen na oplevering Schriftelijk aan Droplink heeft meegedeeld dat en om welke reden(en) zij de Materialen niet accepteert.
 6. Indien Materialen niet worden geaccepteerd zal Droplinkspecificeren welke aanpassingen zullen worden verricht, met daarbij de bijbehorende tijd of eventuele kosten. Opdrachtgever zal vervolgens aangeven of hij met de genoemde aanpassingen en de bijbehorende tijd en kosten akkoord gaat of dat hij afziet van de afkeuring. Droplink zal zich er maximaal voor inspannen de door Opdrachtgever vastgestelde en reproduceerbare Gebreken binnen de door partijen overeengekomen termijn, en bij gebreke daarvan binnen een redelijke termijn, te verhelpen.
 7. Als Opdrachtgever de Materialen na de eerste revisie geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar het oordeel van Droplink een redelijk aantal revisierondes volgen.
 8. Indien een Partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Droplink gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Droplink kan slechts opzeggen na bij een revisie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
 9. Het doorvoeren van aanpassingen naar aanleiding van een afkeuring van een Materiaal kan plaatsvinden op een opgeleverde of een nog niet opgeleverde versie van de Materialen (dit ter keuze van Droplink), mits het geen Gebrek betreft waardoor het opgeleverde Materiaal geheel niet functioneert.
 10. Indien Opdrachtgever de Resultaten heeft geaccepteerd (met uitzondering van Gebreken in zelfstandige functionaliteiten en uiterlijke Gebreken; kleine Gebreken), treedt de garantietermijn van 30 dagen in werking. Binnen deze termijn gelden de Resultaten als geaccepteerd, maar is het mogelijk om Gebreken te melden, die niet redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden tijdens de Acceptatietest. Droplink zal eventuele Gebreken specificeren en aanvullen met de te verwachten tijd en, indien de Gebreken niet eenvoudig en binnen 30 dagen te verhelpen zijn, eventuele aanvullende kosten voor aanpassing van die onderdelen. Deze garantietermijn geldt dus niet als verlengde Acceptatietest en geeft niet meer garanties dan in dit lid is bepaald.
 11. Kleine Gebreken, waartoe gerekend worden Gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname van de Materialen redelijkerwijze niet in de weg staan, maar niet beperkt hiertoe, zullen geen reden tot onthouding van acceptatie zijn, onverminderd de verplichting van Droplink zodanige Gebreken te herstellen. Partijen treden hiertoe met elkaar in overleg.
 12. Indien het Project in fasen wordt verricht, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van de Materialen van die fase te geven en geldt eveneens de bovenvermelde procedure. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring van de Materialen van een latere fase niet baseren op zaken die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 13. Droplink heeft het recht te wachten met de aanvang van een nieuwe fase totdat Opdrachtgever de oude fase expliciet heeft geaccepteerd.
 14. Droplinkgarandeert niet dat hetgeen Opdrachtgever met de door Droplink te ontwikkelen of ontwikkelde werken beoogt ook daadwerkelijk wordt behaald.
 15. Droplink spant zich in haar producten/werken (applicaties) zo goed en zo foutvrij mogelijk te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. Droplink kan echter niet garanderen dat de programmatuur te allen tijde geheel zonder fouten zal functioneren.
 16. Droplink is gerechtigd tijdelijke oplossingen of ‘work-arounds’ in te stellen, waarbij bepaalde functionaliteiten beperkt worden om ernstige fouten te voorkomen.
 17. In afwijking van hetgeen bepaalt in artikel B.1.2 tot en met artikel B.1.8, gelden onderstaande bepalingen. Indien Droplinken Opdrachtgever dit overeenkomen, werkt Droplink op basis van Scrum Framework, een Agile methodiek voor het ontwikkelen van softwareprojecten, bestaande uit verschillende fasen genaamd Sprints.
 18. Partijen zullen zeer regelmatig overleg voeren over de voortgang van iedere Sprint. Opdrachtgever zal in ieder geval één contactpersoon beschikbaar stellen voor werkoverleg met de ontwikkelaar(s) van Droplink om de eisen per Sprint gaande de ontwikkeling bij te kunnen stellen. Partijen zullen zich maximaal inspannen om de uitvoering van elke Sprint te doen slagen.
 19. Tijdens de uitvoering van iedere Sprint zal Opdrachtgever gevraagd en ongevraagd input geven over het Materiaal teneinde Droplink het gewenste resultaat te laten leveren. Droplink zal deze input tijdens de Sprint doorvoeren of, indien zij hiermee niet akkoord is, gemotiveerd aangeven waarom een andere aanpak naar haar mening betere resultaten levert.
 20. Indien de input van Droplink ertoe leidt dat de hoeveelheid werk substantieel meer wordt dan in de Specificaties voorzien, zullen Partijen in onderling overleg kiezen voor hetzij een vermindering van ander werk of voor meerwerk voor Droplink met een bijbehorende prijsaanpassing.
 21. Voorafgaand aan iedere Sprint zullen Partijen in overleg het Materiaal voor de Sprint vertalen naar een aantal test cases. Termijnen van levering en de inhoud van Sprints, alsook de bijbehorende test cases, worden tijdens uitvoering van het werk daarvan bijgesteld als daar aanleiding toe is.
 22. Als het Materiaal in een Sprint de Specificaties voor deze Sprint behaalt, zal Droplink het Materiaal opleveren voor acceptatie. Opdrachtgever zal het Materiaal goed- of afkeuren op basis van de Specificaties, maar mag het Materiaal niet afkeuren op bezwaren in strijd met de Specificaties. Wanneer het Materiaal wordt afgekeurd, zullen partijen in overleg vaststellen of (1) de betreffende Sprint moet worden verlengd, (2) een nieuwe Sprint voor herstel van het afgekeurde nodig is, (3) het Materiaal wordt verplaatst naar een algemene herstel-Sprint of (4) de Overeenkomst opgezegd wordt. In het laatste geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Droplink gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.